Golf Courses Near North Salt Lake, Utah


Eaglewood Golf Course
Public - 18 holes
1110 E Eaglewood Dr - North Salt Lake
Distance: 1.64 miles

Rose Park Golf Course
Public - 18 holes
1386 N Redwood Rd - Salt Lake City
Distance: 2.86 miles

Jordon River Par Three Golf Course
Public - 9 holes
1200 N Redwood Rd - Salt Lake City
Distance: 3.13 miles

Bountiful Ridge Golf Course
Public - 18 holes
2430 S Bountiful Blvd - Bountiful
Distance: 3.82 miles

Lakeside Golf Course
Public - 18 holes
1201 N 1100 W - West Bountiful
Distance: 4.39 miles

Wingpointe
Closed - 18 holes
3602 W 100 N - Salt Lake City
Distance: 5.55 miles

University Of Utah Golf Course
Public - 9 holes
102 Central Campus Dr - Salt Lake City
Distance: 6.20 miles

Bonneville Golf Course
Public - 18 holes
954 Connor St - Salt Lake City
Distance: 7.75 miles

Glendale Golf Course
Public - 18 holes
1560 W 2100 S - Salt Lake City
Distance: 7.80 miles

Forest Dale Golf Course
Public - 9 holes
2375 S 900 E - Salt Lake City
Distance: 8.65 miles

Stonebridge Golf Club
Public - 18 holes
4415 Links Dr - West Valley City
Distance: 9.09 miles

Nibley Park Golf Course
Public - 9 holes
2780 S 700 E - Salt Lake City
Distance: 9.14 miles

Country Club
Private - 18 holes
2400 Country Club Dr - Salt Lake City
Distance: 9.66 miles

Meadow Brook Golf Course
Public - 18 holes
4197 S 1300 W - Salt Lake City
Distance: 10.95 miles

Oakridge Country Club
Private - 18 holes
1492 W Shepard Ln - Farmington
Distance: 11.24 miles

Fore Lakes Golf Course
Public - 18 holes
1285 W 4700 S - Taylorsville
Distance: 11.66 miles

Mick Riley Golf Course -Executive
Public - 9 holes
421 E Vine St - Murray
Distance: 12.41 miles

Mick Riley Golf Course -Regulation
Public - 9 holes
421 E Vine St - Murray
Distance: 12.41 miles

Murray Parkway Golf Course
Public - 18 holes
6345 Murray Pkwy Ave - Murray
Distance: 12.48 miles

Davis Park Golf Course
Public - 18 holes
1074 E Nichols Rd - Fruit Heights
Distance: 12.92 miles

Copper Golf Club
Private - 9 holes
8975 W 2600 S - Magna
Distance: 13.09 miles

Mountain Dell Golf Courses
Public - 36 holes
Parley's Canyon - Salt Lake City
Distance: 13.09 miles

Cottonwood Country Club
Private - 9 holes
1780 E Lakewood Dr - Salt Lake City
Distance: 13.45 miles

West Ridge Golf Course
Public - 18 holes
5055 S Westridge Blvd - Salt Lake City
Distance: 13.63 miles

Old Mill Golf Club
Public - 18 holes
6080 S Wasatch Blvd - Salt Lake City
Distance: 15.17 miles

Valley View Golf Course
Public - 18 holes
2501 E Gentile St - Layton
Distance: 16.18 miles

Swan Lakes Golf Course
Public - 9 holes
850 N 220 W St - Layton
Distance: 16.60 miles

Mountain View Golf Course
Public - 18 holes
2400 W 8660 S - West Jordan
Distance: 16.95 miles

Willow Creek Country Club
Private - 18 holes
8300 S 2700 E - Sandy
Distance: 17.34 miles

Schneiter's Pebblebrook Links
Public - 18 holes
8968 S 1300 E - Sandy
Distance: 17.59 miles